top of page

Zakres usług

  • porady i konsultacje prawne

  • reprezentowanie klienta przed wszystkimi sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy

  • skuteczna windykacja należności oraz obrona dłużnika przed wierzycielami

  • sporządzanie opinii prawnych

  • sporządzanie profesjonalnych projektów aktów prawnych, umów, pism w postępowaniu sądowym, administracyjnym

  • dochodzenie roszczeń

  • pomoc w kontaktach z firmami, klientami, instytucjami

  • pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu

bottom of page