top of page

Prawo rzeczowe

 • analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence),

 • pomoc prawna w kwestiach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości,

 • wpis i zmiany wpisów w księdze wieczystej,

 • doradztwo w zakresie ustanawiania hipoteki na nieruchomościach,

 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,

 • pomoc prawna w zakresie ustanawiania służebności gruntowej i osobistej (droga konieczna, służebność mieszkania),

 • dochodzenie roszczeń związanych ze służebnością przesyłu,

 • kwestie związane z użytkowaniem oraz użytkowaniem wieczystym,

 • pomoc prawna w kwestiach ochrony własności i posiadania,

 • sporządzanie i analiza umów dotyczących przeniesienia własności (umowa darowizny, odwołania darowizny, sprzedaż, zamiana, dożywocie) oraz zawierania innych umów dotyczących nieruchomości (najem, dzierżawa, umowa przedwstępna),

 • doradztwo w zakresie zniesienia współwłasności, zarządu nieruchomością wspólną,

 • pomoc prawna w zakresie rozgraniczenia nieruchomości,

 • prowadzenie postępowań sądowych o zasiedzenie,

 • reprezentowanie przed sądami w sprawach o eksmisję z lokalu,

bottom of page