top of page

Upadłość

  • przygotowywanie i składanie w imieniu Klientów zgłoszeń wierzytelności w toku postępowania upadłościowego,

  • sprawowaniee nadzoru nad przebiegiem postępowania upadłościowego (w tym bieżącym pozyskiwaniu kopii sprawozdań, list wierzytelności, planów podziału itp. oraz ich kontrolowaniu),

  • składanie, w razie potrzeby, stosownych wniosków lub środków zaskarżenia w postaci sprzeciwów, zarzutów lub zażaleń,

  • reprezentowanie interesów Klienta podczas posiedzeń sądu upadłościowego, rady wierzycieli lub zgromadzenia wierzycieli wyznaczanych w toku postępowania.

  • opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości,

  • opiniowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenta (upadłość konsumencka)

  • przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich jego formach (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne),

  • reprezentacja Klienta w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,

  • reprezentowanie upadłego w stosunkach z sądem upadłościowym oraz syndykiem,

  • reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami (art. 299 kodeksu spółek handlowych, art. 116 ordynacji podatkowej, art. 21 prawa upadłościowego).

bottom of page