top of page
Umowy - prawo zobowiązań
  • doradztwo prawne w zakresie wszelkich umów cywilnoprawnych, w tym umów obrocie gospodarczym oraz umów konsumenckich,

  • tworzenie i opiniowanie umów, w szczególności: umowa sprzedażyumowa zleceniaumowa zamianyumowa kontraktacjiumowa o dziełoumowa o roboty budowlaneumowa najmu, umowa dzierżawyumowa leasinguumowa pożyczkiumowa użyczeniaumowa zleceniaumowa agencyjnaumowa komisuumowa składuumowa spedycjiumowa ubezpieczeniaumowa darowiznyumowa poręczeniaumowa przedwstępnainne umowy,

  • pomoc i konsultacje przy negocjowaniu, zawieraniu i rozwiązywaniu umów,

  • dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów m.in. dochodzenie należności umownych – windykacja wierzytelności, dochodzenia kar umownych czy też odszkodowań z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów,

  • tworzenie i opiniowanie regulaminów, w tym regulaminów na portalach internetowych

  • sprawy lokalowe, w tym sprawy z zakresu ochrony praw lokatorów,

  • sprawy dotyczące darowizn i ich odwoływania.

bottom of page